Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PDF Print E-mail
There are no translations available.

tehetseg alap logo vegleges2

HKA Tehetség Program

Ösztöndíj támogatás a Székelyföldön élő, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok támogatására
(2017/2018-as tanév)
A meghirdetés dátuma: 2017. szeptember 18.

A Háromszéki Közösségi Alapítvány nyílt pályázatot hirdet a Székelyföldön élő, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok támogatására. A program alapját a Székelyföldi Tehetségalap biztosítja, amely a HKA kezdeményezésére jött létre 2015-ben háromszéki vállalkozók és neves közéleti személyiségek adakozásából. Az alapot a HKA kezeli, a pályázati program bonyolításával a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácsot bízza meg.


II. A pályázat célja
Pénzbeli segítségnyújtás a Székelyföldön élő, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6-20 éves korosztályhoz tartozó, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára annak érdekében, hogy a támogatás révén tanulmányaikat zavartalanabbul tudják folytatni.

III. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg Székelyföldön: 40 000 Ron, amelyet a Háromszéki Közösségi Alapítvány által 2015-ben alapított Székelyföldi Tehetségalap biztosít, háromszéki vállalkozók, neves közéleti személyiségek közreműködésével.

IV. A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája
Az ösztöndíj mértéke 1000,- RON/fő a 2017/2018-as tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik.
A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, saját vagy a szülő/ gyám nevére szólóan bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

V. Támogatási időszak
Támogatás folyósításának várható időpontja: 2017. december – 2018 január.

VI. A várható ösztöndíjak száma: 40 ösztöndíj, a HKA a program bonyolításával az SzTT –t bízza meg.

VII. Pályázók köre
A pályázatot Hargita, Kovászna vagy Maros megyei lakhelyű, iskolai és felsőszintű oktatásban résztvevő 6-20 éves korosztályhoz tartozó, kiemelkedően tehetséges szociálisan hátrányos helyzetű gyermek és fiatal, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.

VIII. A pályázat feltételei
Pályázatot kizárólag olyan a VII. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki

1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2016/2017-es tanévben,
b./ megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2016/2017-es tanévben,
c./ a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
és

2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
nagycsaládban él, árva vagy félárva, a szülő egyedülálló, valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, szülő tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos, illetve egyéb, olyan igazolható családi körülmény, amely miatt a család az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így a pályázó tanuló zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére, és amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályázó vagy iskolája hamis adatot közölt – az ösztöndíj-folyósítás azonnali leállítása mellett –, az intézmény további pályázásból történő kizárását vonhatja maga után.

IX. A pályázat formai követelményei
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia egy eredeti és egy másolati példányban:

1.Ellenőrző lap
2.Pályázati adatlap
3.2017/2018-as tanév iskolalátogatási vagy egyetemi igazolása
Az igazolásnak az iskolai évfolyam feltüntetése mellett tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanuló magyar nyelven végzi tanulmányait.
4.2016/2017-es tanév végi bizonyítvány (ellenőrző) hitelesített fénymásolata
A fénymásolat tartalmazza az ellenőrző első fényképes oldalát is. A fénymásolatot az iskola képviselőjének pecséttel és aláírással kell hitelesítenie.
5.A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek, vagy egyéb bizonyító dokumentumok fénymásolata.
6.Adott esetben: Tehetségpont igazolása, ajánlása
A Tehetségpont igazolása, ajánlása részletesen mutassa be a pályázó tanuló eddigi eredményeit és mellékletei tartalmazzák a tanuló tehetségét bizonyító egyéb igazolások, dokumentumok fénymásolatait.
7.Az iskola igazgatója/egyetem dékánja vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök/egyetemi tanár által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet)
A szociális helyzetet igazoló nyilatkozatot aláírt zárt borítékban szükséges átadni a pályázónak.
8.A pályázó tanuló/hallgató és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági igazolványának fénymásolata
(14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.)
9.A pályázó tanuló/hallgató szüleinek/gyámnak pályázati adatlapban feltüntetett jövedelmét igazoló dokumentumok (esetnek megfelelően):  munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, utolsó havi nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló irat, stb.;  az állandó lakhely helyi tanácsának gazdasági-pénzügyi nyilvántartási irodája által kibocsátott igazolás a család egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér, állattartás stb.), illetve ezek nemlétéről.
10.A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos irat másolata; betegnyugdíjas családtag esetében is ez alapján szükséges igazolni a betegséget.

A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:
- nem felel meg a pályázati kiírásnak,
- a pályázat során valótlan adatot közöl,
- határidőn túl kerül benyújtásra,
- az adatlap kitöltése hiányos,
- mellékletek hiányoznak.

X. A pályázat benyújtásának határideje*: 2017. október 16.
* postabélyegző dátuma.
A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

XI. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot postai úton egy példányban az alábbi postacímre szükséges elküldeni:

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc)
520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna

Figyelem! A pályázati űrlapot az 1. sz. melléklettel együtt a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it címre elektrónikusan is el kell küldeni.

XII. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatokat a Székelyföldi Tehetségalap alapító tagjai és a HKA kuratóriumi tagjai értékelik, az eredményeket a HKA 2017. november 30-ig nyilvánosan közzé teszi.

XIII. Szerződéskötés

Döntést követően a pályázat kiírói a támogatott ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és
elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról,
szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg.

XIV. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2018. június 15.
A pályázat kiírói a támogatási szerződésekben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján.


XV. További információk
A pályázati csomag letölthető itt:

ŰRLAP
1.SZ. MELLÉKLET

A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Rózsa Annamária
Telefonon: 0267 351 959
E-mailen: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

 

 
 
Copyright © 2010-2011 - Háromszéki Közzösségi Alapítvány | Honlapkészítés Digital Studio